logo

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro
Znak sprawy WSzSL/LL-715/18A
I. ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Ul. Iwaszkiewicza 5,
59-220 Legnica
tel. 076/ 72 11 000
NIP:691-22-04-853  REGON: 390999441  KRS: 0000163872

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest
WSS Legnica:
- tablica informacyjna wraz z montażem
- naklejki 50 szt
- tablica pamiątkowa wraz z montażem

Szpital Bolesławiec:
- tablica informacyjna wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
- naklejki 500 szt
- tablica pamiątkowa wraz z montażem

WCSKJ Jelenia Góra:
- tablica informacyjna wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
- naklejki 300 szt
- tablica pamiątkowa wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1
3.    W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wszelkie niezbędne do realizacji tego celu materiały i  informacje. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.11.2018

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie maszynopisu lub druku.
3.Oferta musi być złożona w oryginale, opatrzona nazwą, adresem Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. Wszystkie inne, załączane do oferty dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy  do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
4.  Należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. W ofercie należy także  podać nr NIP orz Regon.
5.Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności  w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty.
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
8..Koperta powinna być opatrzona napisem:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
Ogłoszenie o zamówieniu  nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro
Znak sprawy WSzSL/LL-715/18A
„ Nie otwierać przed 25 -10-2018 r. godz. 12:00 ”
oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
9  W przypadku niespełnienia wymienionych powyżej wymogów formalnych co do złożenia oferty zamawiający pozostawi je bez rozpatrywania (nie będą one brane pod uwagę)
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcą bez ich otwierania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1.Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica, do dnia 25 -10-2018 r. godz. 11:30
2. Oferty zostaną otwarte 25 -10-2018 r. godz. 12:00  w pokoju 1D/45 w siedzibie Zamawiającego.

VI. OCENA OFERT
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej - Cena - 100%
Najniższa cena oferty  
C = ----------------------------------------------------------------- razy 100
Cena oferty rozpatrywanej  
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów za kryterium ceny liczonych zgodnie z regułą  podaną powyżej.

 Opis sposobu obliczenia ceny
1) Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
2) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
3) Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy pok. nr 43.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Informacje dotyczące niniejszego zamówienia udzielane będą za pośrednictwem faksu,  przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 2, w godzinach od poniedziałku do piątku od 800 - 1500  faks 76/ 72-11-333. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji.
2.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Kozieł
2.- Dorota Patera

Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu:

- zakup serwerów wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą sieciową;
- uruchomienie portalu e-usług;
- zakup oprogramowania - rozbudowa HIS.

nfosigw-logo-jpgWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zrealizował projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy” w ramach programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt obejmował następujące działania:

  1. ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) – 37.879,96 m2;
  2. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 1566,1 m2;
  3. modernizację instalacji wewnętrznych (c.o, c.w.u);
  4. modernizację instalacji wentylacji;
  5. demontaż i utylizacja płyt azbestowych – 212,24 t

 

Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji zawarto 24.01.2013. Umowy zakładają osiągnięcie efektu rzeczowego jw. oraz ekologicznego w postaci planowanej unikniętej emisja CO2 1641 [Mg/rok] oraz planowanej oszczędności energii w ilości 17311 [GJ/rok].

Łączna wartość projektu wyniosła 14.027.326 PLN, z czego dotacja osiągnęła 4.021.500 PLN, zaś pożyczka 8.288.024 PLN.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 846 770 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 154 030,98 zł. Zadanie obejmuje roboty budowlane i montaż urządzeń. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej zaopatrującej szpital w energię cieplną i elektryczną. Zadanie polegać będzie na zainstalowaniu i optymalnej eksploatacji efektywnego systemu energetycznego.

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 działanie: Rozwój usług elektronicznych. Szpital w projekcie uczestniczy jako jeden z dziewięciu partnerów gdzie liderem jest Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Wartość całkowita projektu to ponad 22 mln, dofinansowanie z Unii Europejskiej 84,99% tej kwoty. Udział finansowy dla naszego szpitala wynosi 1 684 731 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 431 852,88 zł. W ramach projektu zakupimy: komputery, serwery, oprogramowanie, rozbudowę sieci.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zrealizowano projekt „Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”. Wartość projektu – 607 417 zł, dofinansowanie z UE – 498 235 zł. Zakupiono m.in. zestaw wideobronchoskopowy, zestaw intubacyjny - laryngoskop, defibrylator dwufazowy ze stymulacją, spirometr, ultrasonograf, kardiomonitor, łóżka oraz wyposażenie sal szpitalnych.


Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie: „Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego”. Inwestycja pochłonęła około 10 mln zł, z których około 8 mln to dotacja z Unii Europejskiej, ponad 1,6 mln dołożył marszałek województwa dolnośląskiego. Projekt jest częścią wielkiej modernizacji SOR – ów na Dolnym Śląsku. Projekt obejmował budowę lądowiska dla helikopterów, kompleksowe prace remontowo-budowlane, modernizacyjne, zakup oraz montaż urządzeń i wyposażenia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy jako jeden z 19 beneficjentów –  dolnośląskich placówek ochrony zdrowia realizował projekt „Dolnośląskie E-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 działanie: Rozwój usług elektronicznych. Szpital szykuje się do wprowadzenia elektronicznych kart pacjentów. Dostaniemy na ten cel około 840 tys. zł, z których 693 tys. zł to unijna dotacja, reszta to środki własne szpitala. Przy czym cały projekt, którego liderem jest Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, będzie kosztował ponad 29 milionów zł.
Do legnickiej placówki trafi 50 nowych komputerów wraz z urządzeniami towarzyszącymi, np. drukarkami, oraz nowe szybkie serwery. Kupimy też dodatkowe elementy specjalnego programu, który już dzisiaj obsługuje nasz szpital. W ten sposób zwiększymy szybkość obiegu informacji o pacjentach wewnątrz naszej placówki, a tym samym skrócimy czas trwania leczenia.
Kolejnym etapem na szczeblu dolnośląskim będzie wdrażanie tzw. elektronicznego rekordu pacjenta, czyli jego cyfrowej historii choroby, dostępnej dla placówek służby zdrowia w naszym regionie. Podniesie to szybkość i jakość leczenia.

 


Projekt: "Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy", Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 8 "Modernizacja Infrastruktury Ochrony Zdrowia na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 "Poprawa Jakości Opieki Medycznej".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny od 2009 roku realizował program zakupu sprzętu medycznego za unijne pieniądze. Jego wartość to 11 440 006 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 8 929 559 zł. W ciągu niecałych dwóch lat szpital odnowił ponad jedną trzecią aparatury medycznej i urządzeń. Takiego zastrzyku finansowego dotychczas nie było.
To właśnie ta część szpitalnego majątku jest kluczowa w procesie leczenia. Najwięcej nowoczesnych urządzeń trafiło do: Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. To kluczowe jednostki dla powodzenia leczenia wielu szpitalnych oddziałów.
Na Blok Operacyjny trafiły m.in. dwa stoły operacyjne, na których od stycznia do końca czerwca 2011 roku wykonano 1220 operacji, mikroskop okulistyczny był wykorzystany przy 370 skomplikowanych zabiegach, laserem urologicznym przeprowadzono 45 zabiegów, wykonano też 56 artroskopii kolana przy użyciu nowoczesnego sprzętu, u 85 pacjentów przeprowadzono zabiegi laparoskopii, czyli usunięcia kamieni żółciowych metodą bezinwazyjną. Lampy operacyjne użyto aż 3614 razy.
- Dzięki temu wyposażeniu skraca się czas hospitalizacji, zwiększamy też asortyment zabiegów operacyjnych – mówi Elżbieta Kamińska – Ślufcik, szefowa Bloku Operacyjnego. - W konsekwencji oferujemy wyższy standard leczenia, np. po wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń pacjenci mają mniejsze blizny pooperacyjne, które dodatkowo szybciej się goją.
Centralna Sterylizatornia otrzymała nowoczesne urządzenia, dzięki którym szybciej można przygotować pakiety z bielizną operacyjną, narzędziami i opatrunkami dla całego szpitala.
- Bez tego sprzętu nie moglibyśmy pracować, poprzednie urządzenia były już wyeksploatowane i działały chyba tylko siłą rozpędu – mówi Beata Maćkowiak, ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. W ten sposób lekarka podsumowała korzyści dla szpitala z zakupu sprzętu medycznego w ramach unijnego programu. Takie opinie można też usłyszeć na innych oddziałach.
- Laser do kruszenia kamieni, który otrzymaliśmy w ramach programu to przełom w leczeniu – mówi Wojciech Franków, ordynator oddziału urologicznego. - Ten nowoczesny sprzęt daje stuprocentową gwarancję rozbicia kamieni, a więc i skutecznego leczenia. Poprzednie urządzenia nie gwarantowały takich rezultatów.

Całkowita wartość projektu: 11 440 006, 20 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 929 559, 29 zł