Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, a Partnerem  Wojewódzki Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Dofinansowanie dla projektu ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wynosi 2 310 690,03 zł.

Projekt nr POWR.05.03.00-00-0086/17

Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2021-02-28

 

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 310 690,03 PLN

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 2 310 690,03 PLN

% DOFINANSOWANIA: 100%

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 310 690,03 PLN

WKŁAD WŁASNY: 0,00 PLN