Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0079/16.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 24 SIERPNIA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 3 partnerów wykonujących działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz. 654), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego.

Podstawą partnerstwa jest Umowa Partnerska zawarta 24.10.2016r.

Liderem projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, a Partnerami projektu są:
1. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze,
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej poprzez zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego poprzez realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 15.11.2018r.

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU: 29.605.043,27 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24.154.913,68 PLN