Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach
Osi Priorytetowej nr 9 „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, Działania nr 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Numer Projektu: POIS.09.01.00-00-0167/17
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 29 LISTOPADA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych. W ramach projektu zakupione zostaną:
1. ULTRASONOGRAFY (2 SZTUKI)
2. RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY (2 sztuki)
3. ZESTAW DO TORAKOTOMII RATUNKOWEJ (2 sztuki)
4. SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA (2 sztuki)
5. PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH (2 sztuki)
6. ŁÓŻKO TRANSPORTOWE PRZEZIERNE DLA PROMIENI RTG (2 sztuki)
7. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
8. NOSZE TRANSPORTOWE DLA PACJENTÓW ZE ZŁAMANYM KRĘGOSŁUPEM (2 sztuki)
9. KARDIOMONITORY (6 sztuk)
10. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH (BARIATRYCZNY)

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 30.11.2018r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 952.380,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 952.380,00 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 0,00 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 809.523,00 PLN
WKŁAD WŁASNY: 142.857,00 PLN