Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działania 6.2 C Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

Wartość całkowita projektu:      91 200 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:   91 200 000,00 zł
 
Projekt realizowany będzie przez Partnerów:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;
15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz  stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.
 
Projekt obejmuje:
1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
4. zakup środków ochrony indywidualnej,
5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
6. zakup środków  do dezynfekcji,
7. zakup środków farmaceutycznych
8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych
9. działania informacyjno- promocyjne.

Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021

 

 

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, a Partnerem  Wojewódzki Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Dofinansowanie dla projektu ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wynosi 2 310 690,03 zł.

Projekt nr POWR.05.03.00-00-0086/17

Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2021-02-28

 

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 310 690,03 PLN

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 2 310 690,03 PLN

% DOFINANSOWANIA: 100%

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 310 690,03 PLN

WKŁAD WŁASNY: 0,00 PLN

 

 

 

 

Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0079/16.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 24 SIERPNIA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 3 partnerów wykonujących działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz. 654), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego.

Podstawą partnerstwa jest Umowa Partnerska zawarta 24.10.2016r.

Liderem projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, a Partnerami projektu są:
1. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze,
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej poprzez zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego poprzez realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 15.11.2018r.

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU: 29.605.043,27 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24.154.913,68 PLN

Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach
Osi Priorytetowej nr 9 „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, Działania nr 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Numer Projektu: POIS.09.01.00-00-0167/17
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 29 LISTOPADA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych. W ramach projektu zakupione zostaną:
1. ULTRASONOGRAFY (2 SZTUKI)
2. RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY (2 sztuki)
3. ZESTAW DO TORAKOTOMII RATUNKOWEJ (2 sztuki)
4. SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA (2 sztuki)
5. PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH (2 sztuki)
6. ŁÓŻKO TRANSPORTOWE PRZEZIERNE DLA PROMIENI RTG (2 sztuki)
7. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
8. NOSZE TRANSPORTOWE DLA PACJENTÓW ZE ZŁAMANYM KRĘGOSŁUPEM (2 sztuki)
9. KARDIOMONITORY (6 sztuk)
10. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH (BARIATRYCZNY)

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 30.11.2018r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 952.380,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 952.380,00 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 0,00 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 809.523,00 PLN
WKŁAD WŁASNY: 142.857,00 PLN

Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0033/16
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 28 GRUDNIA 2017r.
KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Zamiarem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, jest przebudowa części pomieszczeń AOS i POZ (opieka nocna i świąteczna), na potrzeby koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Planowany zakres ma służyć profilaktyce i leczeniu pacjentów w trybie ambulatoryjnym z obszaru Województwa Dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z samego miasta Legnicy. Przebudową będą objęte budynki głównego kompleksu zajmowane przez AOS/P: I piętro budynku D i łącznika F oraz cześć niskiego parteru budynku H i C. Ponadto wnioskodawca w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów planuje zakupić niezbędne wyposażenie medyczne oraz sprzęt IT. Elementem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo-budowlane, a także zakupiony zostanie sprzęt medyczny (zgodnie z załączoną specyfikacją, w tym m.in. aparat do kriochirurgii, unit laryngologiczny, fotel do podawania wlewów, oprawa nadłóżkowa jednostanowiskowa, unit okulistyczny, autorefraktometr + tonometr aplanacyjny, puftonometr, unit okulistyczny, wyposażenie meblowe poradni: szafy na leki, biurka lekarskie, krzesła dla pacjentów do poczekalni, etc.) oraz sprzęt IT wraz z oprogramowaniem (tj. 65 zestawów komputerowych stacjonarnych, 28 pakietów biurowych oraz 30 drukarek). Szczegółowa specyfikacja ww. sprzętu znajduje się w załączniku do wniosku. Wszystkie wydatki związane z zakupem wyposażenia są celowe i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Ww. zakup ICT nie jest związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper tj. upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper tj. upowszechnienie wykorzystania telemedycyny. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości opieki zdrowotnej, polepszenia koordynacji leczenia onkologicznego i wprowadzanie koordynacji innych jednostek chorobowych.


PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 31.07.2019r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 9.459.179,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 7.624.981,04 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 1.834.197,96 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 6.481.233,88 PLN
WKŁAD WŁASNY: 2.977.945,12

 

ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
Podajemy adresy:
https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.