Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie choroby). Brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych  z roku 1997.
Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do dnia 20-05-2020r. po uprzednim złożeniu wniosku  w kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  ul. Iwaszkiewicza 5.

Druki wniosku można pobrać na miejscu w kancelarii szpitala  lub na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl.

Podstawa prawna:  
- art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z dnia 2019 r. poz.1127),
-  § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów  dokumentacji medycznej  oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015r. poz. 2069).